Lem Material

Brand
Fox Lem Putih 10kg Same Day!
Rp 186,100/Kaleng
10 kg/Kaleng
Tambah
Fox Lem 168 Blek Same Day!
Rp 420,000/Blek
10 kg/Blek
Tambah
Fox Prima D Lem Blek Same Day!
Rp 645,000/Blek
14 kg/Blek
Tambah
Fox Lem 168 MR Blek Same Day!
Rp 382,500/Blek
10 kg/Blek
Tambah
Fox Lem 168 Galon Same Day!
Rp 112,500/Galon
2,5 kg/Galon
Tambah
Fox Prima D Lem Galon Same Day!
Rp 150,700/Galon
2,5 g/Galon
Tambah
Fox Lem Epoxy
Fox Lem Epoxy Same Day!
Rp 132,000/Kaleng
700 gr + 800 gr/Kaleng
Tambah
Fox Lem Putih 4kg Same Day!
Rp 81,000/Kaleng
4 kg/Kaleng
Tambah
Fox Lem Merah 300ml Same Day!
Rp 26,000/Kaleng
300 ml/Kaleng
Tambah
Fox Lem Putih 700gr Same Day!
Rp 17,500/Kaleng
700 gr/Kaleng
Tambah
Fox Lem Merah Galon Same Day!
Rp 146,100/Galon
2,5 kg/Galon
Tambah
Fox Lem Merah 600ml Same Day!
Rp 44,500/Kaleng
600 ml/Kaleng
Tambah
Fox Lem Merah Blek Same Day!
Rp 637,100/Blek
14 kg/Blek
Tambah
Fox Lem Putih 1kg Same Day!
Rp 22,000/Kaleng
1 kg/Kaleng
Tambah
Fox Lem Putih 10kg Same Day!
Rp 186,100/Kaleng
10 kg/Kaleng
Tambah